HBTQ

Att vara delaktig i arbetsmarknaden är för många en självklarhet, något man lätt kommer in i efter avslutad skolgång och sen är del av under resten av sin arbetsförda ålder och sitt liv.

Däremot är dagens arbetsmarknad inte lika öppen för alla, därför kommer jag här efter ta

upp hur det kan se ut för hbtq-personer, Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella,

bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

 

Sedan 2013 har alla i Sverige rätten att bestämma över sin egna sexualitet och reproduktion

vilket är grundläggande för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Sexuell

och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje människas lika

möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna

bestämma över sin egen kropp, ha ett säkert och tillfredställande sexualliv. Tyvärr ser det inte ut så i dagens samhälle.

 

Det är synd att det ska vara stigmatiserande att var hbtq person idag i Sverige och i världen.

Att man kallar hbtq personer för “dom” och inte “vi” är fel. Hbtq personer är lika mycket

personer och människor som vi andra människor är, så varför kallar vi inte hbtq personerna för människor? Det är ändå det dom är. Alla föddes med en enda sak gemensamt och det är den mänskliga rättigheten att få vara människa. Det är något ingen ska kunna ta ifrån en. Inte ens hatarna på nätet! Tyvärr är det många inom social media idag som ifrågasätter personer som sticker ut och därigenom kränker deras mänskliga värde, En fjärdedel av de unga homo och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.

 

Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som upplever att de blivit bemötta på ett kränkande sätt på grund av sin sexuella

läggning. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för

polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. Det krävs verkligen ett aktivt arbete med att

utbilda all sorts personal inom den offentliga sektorn kring hbtq-rörelsen. Alla är uppfostrade på olika sätt så därför har förmodligen inte alla samma syn på alla människor. Utbildning

krävs!

 

Det är lätt att tänka att vi i Sverige kommit långt kring frågor om hbtq-personers rättigheter,

därför finns det vissa som anser att det är onödigt med att föra en vardaglig diskussion kring

frågorna, det finns även många som anser att evenemang som belyser frågorna, bl.a. Pride

festivaler, endast är ett stor jippo. Så då kan man fråga sig, behöver vi verkligen en diskussion kring detta idag? Nej, det ska inte behövas, men eftersom det finns så mycket hat

så behövs den ännu, år 2017! Den dagen alla får älska vem de vill, den dagen inget

hedersmord sker, den dagen hatarna slutar hata, den dagen alla får känna som man vill, då

behövs inte Pride mer, men vi har en lång bit kvar innan vi är där. Just nu så känns det som

att Pride behövs mer än någonsin i Sverige och i resten av världen. Vi behöver lyfta fram

frågan som någonting positivt och ingenting negativt, vilket det inte är. Alla ska få vara den man är och aldrig behöva gömma sig bakom en välsminkad kuliss.

 

Vi får ej glömma bort HBTQ frågan. Aldrig. Någonsin.

 

Ord att lägga på minnet. Hen = Könsneutralt personligt pronomen istället för hon eller han

 

// Daniel Lundin, deltagare på Runö 24/1-17

 

http://www.rfsl.se/aktuellt/4674-2/ (23/1-17)

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/sexuell-och-r

eproduktiv-halsa-och-rattigheter-srhr (23/1-17)

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

källa: http://www.mucf.se/unga-hbtq-personers-halsa (22/1-17)