Hot och våld i arbetslivet

Kurs- & busstider

Dag 1:
Kursstart: 11.00
Buss fr. Cityterminalen kl. 10.15

Dag 3:
Kursavslut: 14:45
Buss avgår fr. Runö kl. 15.00

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring hot och våld i arbetslivet samt hur parterna kan arbeta förebyggande för att minska risken att arbetstagarna blir utsatta för våld eller hot om våld från tredje part.

Du har i dag en roll som

skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Utbildningen tar bland annat upp

 • erfarenhetsinventering och nulägesanalys
 • roller och ansvar på arbetsplatsen
 • arbetsmiljölagstiftningen på området
 • systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga hot och våld
 • vad som kan hända före, under respektive efter en hot- och våldsincident
 • stressreaktioner
 • social och organisatorisk arbetsmiljö
 • en fördjupningsuppgift med fall ur verkligheten.

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om arbetsmiljölagen
 • Ha kunskap om föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
 • kunna arbeta förebyggande för att undvika situationer med hot och våld på arbetsplatsen
 • ha kunskap om den sociala arbetsmiljön
 • känna en säkerhet i parternas ansvar och uppgifter i detta arbete
 • känna till stress- och krisreaktioner efter en incident med hot och våld
 • kunna riskgranska och arbeta med tillbud och arbetsskadeanmälningar
 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Arbetsformer

Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Omfattning

Tre dagars internat på Runö, Åkersberga.