MÄNNISKOSYN – KUNSKAPSSYN – SAMHÄLLSSYN

Varje pedagogiskt val har sin utgångspunkt i synen på människa, kunskap och samhälle. Runö tar ställning för folkbildningens idé och för arbetarrörelsens grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.

För oss innebär det en övertygelse om att varje människa är en resurs som vill och kan lära sig, utvecklas och ta ansvar om bara rätt förutsättningar ges. Vi ser kunskap som en föränderlig materia som utvecklas och växer fram i skärningspunkten mellan teori och praktik och i mötet mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter.

Vårt samhälle är VI tillsammans och framtiden bestäms av oss. Demokratin är för oss både ett förhållningssätt och ett verktyg för att organisera utveckling och förändring. Lärande är en process och kunskap kan inte ges till någon, den måste erövras av var och en. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för de som vill vara med i en sådan process. Utifrån dessa ställningstaganden planerar och genomför vi våra utbildningar.

Vi använder ett dialogpedagogiskt arbetssätt och uppmuntrar deltagarstyrning och inflytande. Genom att deltagarnas vardagsproblem ofta utgör stoff i kurserna uppnås relevans, autenticitet och en utmaning att söka kunskap för att återvända hem med en lösning.

Lärande för förändring bygger på förståelse och analys av situation och sammanhang, mål för förändringen samt att erövra verktyg för att nå målet. Samhället och arbetslivet kan förändras och förbättras.

Det är därför vi tror på en pedagogik för ett organiserande förhållningssätt och en aktionsinriktad kunskap som leder till handling.