Globala mål

FN:s globala mål – det här fokuserar vi på för en hållbar utveckling

Hållbarhetsfokuset finns med oss i det dagliga arbetet och i strategiska beslut för framtiden. Dom globala målen för hållbar utveckling finns med som ett stöd i vårt arbete. Vi har valt ut tre av målen som vi lägger lite extra kraft på.

GLOBALA MÅL

3 God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Kopplat till mål tre är vi stolta över följande:

Friskvårdsbidrag till vår personal.
Lyfter hälsa frekvent på personalmöten.
Uppmuntrar till måttligt alkoholintag och uppmärksammar signaler om för högt intag.
Träning utan kostnad i hotellets gym.
Personalmat av hög kvalitét och bra råvaror. Alltid med vegetariskt alternativ och sallad.
Arbetar aktivt för gemenskap och gott klimat i personalgruppen för välmående och trivsel på arbetet.
Socialt engagemang t.ex. genom ensam julgran söker.

Globala målen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar.

Kopplat till mål åtta är vi stolta över följande:

Vi främjar heltidsanställningar.
Vi tar emot elever och nyanlända för praktik.
Vi månar om jämställdhet och mångfald vid rekrytering och lönesättning.
Erbjuder arbete för personer med funktionsvariation när så är möjligt.
Aktiva i regionens destinationsutveckling med hållbarhet som ett fokusområde.
Vi är kollektivavtalsanslutna och kräver även det utav våra leverantörer.

Globala målen

12 Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Kopplat till mål tolv är vi stolta över följande:

Kopplat till mål tolv är vi stolta över följande:

Svanenmärkta.
KRAV certifierad restaurang.
Källsortering av restavfall.
Vårt hållbarhetsarbete följs av och hålls levande av all personal.
Vi är Kran märkta, inget vatten transporteras till oss utan tappas och filtreras på plats.
Vi arbetar aktivt för minskad mängd matavfall. Det matavfall som blir, mals ner och töms regelbundet. Därefter transporteras det till en anläggning där det blir till biogas och eventuellt biogödsel.
Bakterier tillsatta i vår fettavskiljartank, medför färre tömningar/ färre transporter.
Ogräsbekämpning sker manuellt alt. med biologiskt nedbrytbara produkter.
Säkra rutiner för kemikalier och avfall.
Vi väljer leverantörer efter deras miljöengagemang. T.ex. är våra entrémattor tillverkade av gamla fisknät och kvalitén medför färre byten och färre transporter.
Vi använder torra städmetoder, minimalt med kem och naturligtvis är alla engångsartiklar borttagna.
Vid inköp av maskiner/fordon strävar vi efter en så låg miljöbelastning som möjligt via el-/batteridrift alt. miljövänliga drivmedel. Fordon för interna transporter är i huvudsak eldrivna.
Vi jobbar löpande med energioptimering av värme och ventilation, t.ex. genom behovsanpassad tidsstyrning.
Vår solcellspark på 683m² ger oss c:a 100 000kWh el varje år.
Värme och varmvatten produceras framför allt av egna värmepumpar, vi använder även bergvärmehålen för produktion av naturkyla till våra lokaler.
Aktiva i regionens destinationsutveckling med hållbarhet som ett fokusområde.
Hållbarhet är en del i Runös årsredovisning.